Competitiereglement

Senioren Luck Raeck

 

 

 

Versie 1.0 datum 12 november 2018  

Doel Competitie   

Het doel van deelname aan de KNLTB-competitie is om onze leden de mogelijkheid te bieden de tennissport in wedstrijdverband te beoefenen en hun krachten te meten met andere verenigingen. Competitie spelen combineert recreatie met het meten van prestatie. Deelname aan de competitie versterkt het clubgevoel.  

Luck Raeck staat voor ‘fair play’. Speelplezier, sportiviteit en gezelligheid op de club staan naast de prestatie voorop tijdens deelname aan de competitie.  

De Senioren Competitie Commissie (SCC) heeft een aantal doelstellingen over sfeer, cultuur en betrokkenheid en daarmee het aantrekken en behouden van leden:

 • Goed verloop van de competitiedagen (teams infomeren en indelen bij KNLTB, tijdig opleveren van baanschema’s enz.) 
 • Optimaal aantal teams inschrijven voor deelname aan de competitie
 • Stimuleren van competitie op andere dagen dan de (populaire) vrijdagavond (i.v.m. baancapaciteit)
 • Opstellen en beschikbaar stellen van een reservelijst om alle leden een kans te geven om competitie te spelen 
 • Betrokkenheid van leden bij de competities die bij Luck Raeck gespeeld worden
 • Meer toeschouwers tijdens competitiedagen op de club. Dit geldt voor zowel competitie als niet competitie spelende leden met aandacht voor ieders prestatie op elk niveau
 • Meer aandacht voor de competitie in de communicatie o.a. nieuwsitems
 • Goede samenwerking met de pachters en hiermee een positieve bijdrage aan een goede sfeer en baropbrengst tijdens de competitiemaanden
 • (Mede)organiseren van een (afsluitende) festiviteit (bijvoorbeeld BBQ/feest). Hier worden bijvoorbeeld de kampioenen gehuldigd en gefeliciteerd door alle andere aanwezige leden en spelers  

 

Vereniging Competitie Leider  

Het hebben van een Verenigingscompetitieleider (VCL) is verplicht om de KNLTB competitie te kunnen spelen. De rol van VCL wordt vervuld door één of meerdere personen binnen de vereniging die de competitiedeelname en -organisatie leidt. Deze VCL(s) zijn gecertificeerd en staan bij de KNLTB en website geregistreerd als contactpersoon. De VCL meldt o.a. de competitieteams aan bij de KNLTB, is eindverantwoordelijk voor een ordelijk verloop tijdens een competitiedag en voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten. Luck Raeck heeft de VCL-taak verdeeld in VCL en ‘Dag’ Competitie Leiders (CL). De VCL heeft toegang tot de systemen van de KNLTB en doet de administratieve afhandeling van de competitie. Daarnaast organiseert de VCL ieder jaar een captainsavond waarin de captains worden geïnformeerd over de laatste wijzigingen van de spelregels, het boetebeleid van de KNLTB en andere belangrijke zaken die bij het spelen van competitie komen kijken. Daarnaast zorgt de VCL voor de verstrekking van wedstrijdformulieren blocnote (achter de bar) en ballen aan de teams. Ook zijn er per competitieonderdeel competitie-app groepen waarin alle Captains zitten en de VCL’s. Deze app-groepen dienen voor snelle communicatie en korte lijnen. Per competitie speeldag wordt een ‘Dag’ CL toegewezen. Deze CL staat vermeld op het baanschema en heeft de leiding over de competitiespeeldag, ontvangt de thuisspelende teams en hun gasten en neemt de benodigde beslissingen voor een ordelijk verloop. Luck Raeck streeft ernaar dat binnen ieder spelend competitie team minimaal een lid de VCL-training heeft gevolgd en een certificaat heeft behaald en geregistreerd staat bij de ledenadministratie.  

 

Competitiebijdrage en boetebeleid  

De competitiebijdrage (ballen, inschrijfgeld, VCL(’s) en communicatie) moet kostendekkend zijn. Deze bijdrage wordt geïnd door de penningmeester bij de captain van de teams enkele weken voor aanvang van de competitie.

Daarnaast kan de KNLTB boetes uitdelen, indien een captain de wedstrijduitslagen niet tijdig of onjuist invult of om andere redenen niet voldoen aan de vereisten in de KNLTB-reglementen. De captain van ieder team wordt geacht op de hoogte te zijn van alle reglementen rondom het spelen van competitie. Boetes uitgedeeld door de KNLTB worden doorbelast aan de captain van het betreffende competitie team. Het team kan met goede onderbouwing in samenspraak met de VCL van de vereniging bezwaar indienen bij de KNLTB via [email protected].  

 

Baancapaciteit  

Luck Raeck streeft ernaar om het maximaal aantal teams in te schrijven voor de competitie. Het maximum wordt bepaald door het aantal beschikbare banen. Voor de recreanten kan dit betekenen dat er gedurende de competitie op vrijdagavond niet vrij gespeeld kan worden tijdens de competitie weken, hetgeen is geregeld in het baanreglement. Doelstelling tijdens de andere competitiedagen (o.a. zaterdag) is dat minimaal 1 baan vrij bespeelbaar is. Tijdens de najaarscompetitie staat er een blaashal over baan 1 t/m 4. De banen in de hal worden niet regulier meegerekend bij de berekening van de baancapaciteit. Onder bijzondere omstandigheden kunnen de banen in de hal aan de baancapaciteit worden toegevoegd indien de banen niet commercieel verhuurd zijn en na goedkeuring van het bestuurslid Tenniszaken.  

 

Verantwoordelijkheid  

De formele verantwoordelijkheid voor het aanmelden, indelen en inschrijven van de senioren competitieteams bij de KNLTB ligt bij het bestuurslid Tenniszaken, de praktische uitvoering bij de SSC.  

 

Procedure van aanmelden en toewijzen senioren competitie  

De procedure voor het aanmelden, indelen en inschrijven van de teams voor de competitie wordt hieronder verder toegelicht.  

 

Criteria indeling senioren competitie  

 • Alle leden van Luck Raeck die voldoen aan de KNLTB criteria (Competitie reglement KNLTB) kunnen zich aanmelden voor het spelen van competitie.
 • Leden melden zich (doorgaans) met een volledig team aan voor de competitie. Zij kunnen zelf bepalen met wie zij competitie spelen.
 • Individueel inschrijven is mogelijk. Leden die zich individueel aanmelden worden, indien mogelijk, door de SCC toegevoegd aan een competitie team. Indien dit niet mogelijk is, wordt een individueel lid geplaatst op de reservelijst.
 • Nieuwe leden worden het eerste jaar, in eerste instantie, op de competitie reservelijst geplaatst. Indien er ruimte is voor deelname aan de competitie zullen zij worden toegevoegd aan een team of kunnen met een eigen team deelnemen.
 • Alleen aanmeldingen via het opengestelde formulier op de website of clubapp van Luck Raeck die vóór de sluitingsdatum worden ingediend worden geaccepteerd.
 • Aanmeldingen die niet aan de criteria voldoen, kunnen worden uitgesloten van deelname of op de reservelijst worden geplaatst. Dit ter beoordeling door de SCC. Elk team zal in principe bestaan uit de voor de betreffende competitie geldende minimale bezetting. Het is sterk aan te bevelen om minimaal twee extra personen aan het team toe te voegen.
 • Het aantal in te delen teams is afhankelijk van de baancapaciteit en de geldende regels van de KNLTB. Luck Raeck houdt een maximale teamindeling aan waarbij per team in principe minimaal 1,33 baan beschikbaar is. 
 • Indien zich meer teams inschrijven dan de baancapaciteit toelaat (over-inschrijving) zal gekeken worden naar mogelijkheden om zoveel mogelijk teams te laten spelen en in het uiterste geval zal er geloot worden.

 

Procedure loten bij senioren competitie:  

Luck Raeck heeft ervoor gekozen om competitie teams in te schrijven in plaats van individuele spelers. Dit heeft als voordeel dat competitie teams in de zelfgekozen samenstelling kunnen spelen. Het inschrijven van teams heeft ook een aantal nadelen voor de lotingsprocedure, aangezien er bij overschrijving bij een competitievorm, teams kunnen worden uitgeloot. De complexiteit zit hem in wisseling van teamsamenstelling. Daarom heeft Luck Raeck gekozen voor onderstaande lotingprocedure.    

 

De loting procedure is als volgt:  

 • Voordat er geloot gaat worden zal in samenspraak met het bestuurslid Tenniszaken gekeken worden naar mogelijkheden om zoveel mogelijk teams te laten spelen (bv. extra banen in de hal, minder baancapaciteit per team ,dispensatie KNLTB enz.). Het bestuurslid Tenniszaken beslist wanneer de lootprocedure in werking treedt.
 • De loting is openbaar en vindt plaats in het clubhuis. De captains (of afgevaardigde) van de teams worden uitgenodigd en geacht aanwezig te zijn. De trekking zal worden volbracht door een (bij voorkeur) onafhankelijk persoon.
 • Indien een team wordt uitgeloot voor een bepaalde competitie (bv. voorjaarscompetitie), wordt ernaar gestreefd dat hetzelfde team voor een eerstvolgende competitie-inschrijving (bv. Najaarscompetitie of volgende voorjaarscompetitie) niet kan worden uitgeloot.
 • ‘Hetzelfde  team’ is een team bestaande uit minimaal 3 dezelfde spelers als in de  competitieronde daarvoor.
 • De teams die uitgeloot worden conformeren zich aan de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Verenigingswerk wordt zeer gewaardeerd, maar geeft geen voorkeurspositie bij de loting (omdat we per team inschrijven en niet individueel). 
 • De SCC neemt in overleg met het bestuurslid Tenniszaken beslissingen rondom onduidelijke of complexe situaties.        

 

Procedure aanmelden, toewijzen en indelen senioren competitie bij Luck Raeck  

Voorjaarscompetitie senioren  

 • Medio november: het inschrijfformulier voor de voorjaarscompetitie wordt op de website geplaatst.
 • Begin december: sluiting inschrijving van de teams en/of individuele leden (formulier blijft op de website tot begin december, inschrijvers na verstrijken sluitingsdatum worden in principe  niet of op de reservelijst geplaatst).
 • Indien nodig vindt lotingsprocedure plaats voor definitieve inschrijving teams bij KNLTB.
 • Eerste week januari: inschrijven van de teams bij de KNLTB, aanvragen van promotie/degradatie bij KNLTB.
 • Uiterlijk 1 maart: de voorlopige indeling wordt bekend gemaakt. Er kunnen nog wijzigingen in samenstelling team, team nummering optreden. De captainsapp groep wordt samengesteld met de nieuwe captains.
 • Leden met een betaalachterstand kunnen niet deelnemen aan competitie. 
 • Uiterlijk 15 maart: Nadat de KNLTB de definitieve indeling heeft vrijgegeven worden de teams gepubliceerd via https://mijnknltb.toernooi.nl/. 
 • Eind maart: captains worden uitgenodigd voor de captainsavond (eerste week april). Alle Captains ontvangen de nodige informatie, teaminformatie, ballen, banenschema’s, VCL-indeling en de reservelijst. Wedstrijdformulieren zijn verkrijgbaar achter de bar.
 • Alle teams dienen de competitiebijdrage tijdig te voldoen aan de Penningmeester.
 • Tweede helft maart: de competitie commissie voert de begintijden in op de KNLTB-site en machtigt alle captains om de uitslagen in te kunnen voeren.
 • April t/m juni: competitie wordt gespeeld. De VCL’s zorgen ervoor dat de dag CL’s hun werk kunnen doen, stemt openingstijden e.d. af met pachter, organiseert samen met pachter de slot borrel of BBQ en regelt de huldiging van de eventuele kampioenen. 
 • De VCL houdt in de gaten dat de teams op tijd de uitslagen invoeren en beantwoord mails en vragen vanuit de captains en KNLTB.  

 

Zomeravond competitie senioren  

 • Begin februari: het inschrijfformulier voor de zomeravondcompetitie wordt op de website geplaatst en flyer/posters worden opgehangen in het clubhuis.
 • Medio februari : sluiting aanmelding (formulier blijft op de website tot 1 juli, inschrijvers na de sluitingsdatum worden in principe op de reservelijst geplaatst).
 • Lotingsprocedure vindt plaats voor definitieve inschrijving teams bij KNLTB. 
 • Alle teams dienen de competitiebijdrage tijdig te voldoen aan de Penningmeester.
 • Februari: inschrijven van de teams bij de KNLTB.
 • Maart: de voorlopige indeling wordt bekend gemaakt.
 • April: captains worden uitgenodigd voor het afhalen van de ballen en benodigde informatie in het clubhuis.
 • April: De Senioren Commissie voert de begintijden in op de KNLTB-site en machtigt alle captains om de uitslagen in te kunnen voeren.
 • Mei/juni: competitie wordt gespeeld. De senioren competitie commissie  zorgt ervoor dat de dag CL’s hun werk kunnen doen, stemt openingstijden e.d. af met de pachter en stelt nieuwsbericht op voor op de website en organiseert eventueel festiviteit.

 

Najaar competitie senioren  

 • Mei: het inschrijfformulier voor de najaarscompetitie wordt op de website geplaatst en flyer/posters worden opgehangen in het clubhuis.
 • Eind Mei: sluiting inschrijving (formulier blijft op de website tot 31 mei, inschrijvers na de sluitingsdatum worden in principe op de reservelijst geplaatst).
 • Lotingsprocedure vindt plaats voor definitieve inschrijving teams bij KNLTB.
 • Begin juni: inschrijven van de teams bij de KNLTB.
 • Medio juli: de voorlopige indeling wordt bekend gemaakt.
 • Alle teams dienen de competitiebijdrage tijdig te voldoen aan de Penningmeester.
 • Begin september: captains worden uitgenodigd voor het afhalen van de ballen en benodigde informatie in het clubhuis.
 • Begin september: De Senioren Commissie voert de begintijden in op de KNLTB-site en machtigt alle captains om de uitslagen in te kunnen voeren.
 • September/oktober: competitie wordt gespeeld. De Competitie Commissie  zorgt ervoor dat de dag CL’s hun werk kunnen doen, stemt openingstijden e.d. af met de pachter en stelt nieuwsbericht op voor op de website en organiseert eventueel festiviteit.