Competitiereglement - Senioren Luck Raeck

Versie 1.1 datum 12 november 2018

Aanpassing van Lotingsprotocol d.d. 25 oktober 2022

Doel Competitie   

Het doel van deelname aan de KNLTB-competitie is om onze leden de mogelijkheid te bieden de tennissport in wedstrijdverband te beoefenen en hun krachten te meten met andere verenigingen. Competitie spelen combineert recreatie met het meten van prestatie. Deelname aan de competitie versterkt het clubgevoel.  

Luck Raeck staat voor ‘fair play’. Speelplezier, sportiviteit en gezelligheid op de club staan naast de prestatie voorop tijdens deelname aan de competitie.  

De Senioren Competitie Commissie (SCC) heeft een aantal doelstellingen over sfeer, cultuur en betrokkenheid en daarmee het aantrekken en behouden van leden:

 • Goed verloop van de competitiedagen (teams infomeren en indelen bij KNLTB, tijdig opleveren van baanschema’s enz.) 
 • Optimaal aantal teams inschrijven voor deelname aan de competitie
 • Stimuleren van competitie op andere dagen dan de (populaire) vrijdagavond (i.v.m. baancapaciteit)
 • Opstellen en beschikbaar stellen van een reservelijst om alle leden een kans te geven om competitie te spelen 
 • Betrokkenheid van leden bij de competities die bij Luck Raeck gespeeld worden
 • Meer toeschouwers tijdens competitiedagen op de club. Dit geldt voor zowel competitie als niet competitie spelende leden met aandacht voor ieders prestatie op elk niveau
 • Meer aandacht voor de competitie in de communicatie o.a. nieuwsitems
 • Goede samenwerking met de barcommissie en hiermee een positieve bijdrage aan een goede sfeer en baropbrengst tijdens de competitiemaanden
 • (Mede)organiseren van een (afsluitende) festiviteit (bijvoorbeeld BBQ/feest). Hier worden bijvoorbeeld de kampioenen gehuldigd en gefeliciteerd door alle andere aanwezige leden en spelers  

VCL (Vereniging Competitie Leider)  

Het hebben van een VCL is verplicht om de KNLTB competitie te kunnen spelen. De Senioren competitie commissie van Luck Raeck heeft deze rol. De rol van VCL wordt dus vervuld door één of meerdere personen binnen de vereniging die de competitiedeelname en -organisatie leidt. Deze VCL(s) zijn gecertificeerd en staan bij de KNLTB en website geregistreerd als contactpersoon. De Senioren Competie commissie/VCL meldt o.a. de competitieteams aan bij de KNLTB, is eindverantwoordelijk voor een ordelijk verloop tijdens een competitiedag en voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten.

Op iedere competitie speeldag moet een VCL aanwezig zijn.  Luck Raeck heeft de VCL-taak verdeeld in VCL en ‘Dag’ Competitie Leiders (CL).

De VCL heeft toegang tot de systemen van de KNLTB en doet de administratieve afhandeling van de competitie. Daarnaast organiseert de VCL ieder jaar een captainsavond waarin de captains worden geïnformeerd over de laatste wijzigingen van de spelregels, het boetebeleid van de KNLTB en andere belangrijke zaken die bij het spelen van competitie komen kijken. Daarnaast zorgt de VCL voor de communicatie over de diverse handelingen die van de captains worden verwacht (zoals bv. uitslagen invoeren) en het aanschaffen en uitreiken van de ballen aan de teams. Ook is er een competitie-app groep waarin alle Captains zitten en de VCL’s. Deze app-groep dient voor snelle communicatie en korte lijnen.

Per competitie speeldag wordt een ‘Dag’ CL toegewezen. Deze CL staat vermeld op het baanschema en heeft de leiding over de competitiespeeldag, ontvangt de thuisspelende teams en hun gasten en neemt de benodigde beslissingen voor een ordelijk verloop. Luck Raeck streeft ernaar dat binnen ieder spelend competitie team minimaal een lid de VCL-training heeft gevolgd en een certificaat heeft behaald en geregistreerd staat bij de ledenadministratie.  

Competitiebijdrage en boetebeleid  

De competitiebijdrage (ballen, inschrijfgeld, VCL(’s) en communicatie) moet kostendekkend zijn. Deze bijdrage wordt geïnd door de penningmeester bij de captain van de teams enkele weken voor aanvang van de competitie.

Daarnaast kan de KNLTB boetes uitdelen, indien een captain de wedstrijduitslagen niet tijdig of onjuist invult of om andere redenen niet voldoen aan de vereisten in de KNLTB-reglementen. Ook als een team zich wil terugtrekken na inschrijving zal door de KNLTB een flinke boete (ongeveer 250 euro) worden toegekend. De captain van ieder team wordt geacht op de hoogte te zijn van alle reglementen rondom het spelen van competitie. Boetes uitgedeeld door de KNLTB worden doorbelast aan de captain van het betreffende competitie team. Het team kan met goede onderbouwing in samenspraak met de VCL van de vereniging bezwaar indienen bij de KNLTB via [email protected].  

Baancapaciteit  

Luck Raeck streeft ernaar om het maximaal aantal teams in te schrijven voor de competitie. Het maximum wordt bepaald door het aantal beschikbare banen. Voor de recreanten kan dit betekenen dat er gedurende de competitie op vrijdagavond niet vrij gespeeld kan worden tijdens de competitie weken, hetgeen is geregeld in het baanreglement. Doelstelling tijdens de andere competitiedagen (o.a. zaterdag) is dat minimaal 1 baan vrij bespeelbaar is. 

Verantwoordelijkheid  

De formele verantwoordelijkheid voor het aanmelden, indelen en inschrijven van de senioren competitieteams bij de KNLTB ligt bij het bestuurslid Tenniszaken, de praktische uitvoering bij de SCC.  

Procedure van aanmelden en toewijzen senioren competitie  

De procedure voor het aanmelden, indelen en inschrijven van de teams voor de competitie wordt hieronder verder toegelicht.  

Criteria indeling senioren competitie  

 • Alle leden van Luck Raeck die voldoen aan de KNLTB criteria (Competitie reglement KNLTB) kunnen zich aanmelden voor het spelen van competitie.
 • Leden melden zich (doorgaans) met een volledig team aan voor de competitie. Zij kunnen zelf bepalen met wie zij competitie spelen.
 • Individueel inschrijven is mogelijk. Leden die zich individueel aanmelden worden, indien mogelijk, door de SCC toegevoegd aan een competitie team. Indien dit niet mogelijk is, wordt een individueel lid geplaatst op de reservelijst.
 • Nieuwe leden worden het eerste jaar, in eerste instantie, op de competitie reservelijst geplaatst. Indien er ruimte is voor deelname aan de competitie zullen zij worden toegevoegd aan een team of kunnen met een eigen team deelnemen.
 • Alleen aanmeldingen via het opengestelde formulier op de website of clubapp van Luck Raeck die vóór de sluitingsdatum worden ingediend worden geaccepteerd.
 • Aanmeldingen die niet aan de criteria voldoen, kunnen worden uitgesloten van deelname of op de reservelijst worden geplaatst. Dit ter beoordeling door de SCC. Elk team zal in principe bestaan uit de voor de betreffende competitie geldende minimale bezetting. Het is sterk aan te bevelen om minimaal twee extra personen aan het team toe te voegen. 
 • Het aantal in te delen teams is afhankelijk van de baancapaciteit en de geldende regels van de KNLTB. Luck Raeck houdt een maximale teamindeling aan waarbij per team in principe minimaal 1,33 baan beschikbaar is. Dit betekent concreet 14 teams per competitiedag, gebaseerd op 11 banen.
 • Indien zich meer teams inschrijven dan de baancapaciteit toelaat (over-inschrijving) zal gekeken worden naar mogelijkheden om zoveel mogelijk teams te laten spelen en in het uiterste geval zal er geloot worden.

Procedure van loten (vastgesteld op 25 oktober 2022)

Lotingsprocedure bij senioren competitie indien meer teams inschrijven voor een competitie dagdeel dan dat er ingedeeld kunnen worden voor dat dagdeel. 

Luck Raeck heeft ervoor gekozen om competitie teams in te schrijven in plaats van individuele spelers. Dit heeft als voordeel dat competitie teams in de zelfgekozen samenstelling kunnen spelen.  

De loting procedure is als volgt:  

 • Alle teams wordt medegedeeld hoeveel teams er teveel hebben ingeschreven. De teams hebben dan de mogelijkheid om zelf voor een ander competitie dagdeel in te schrijven (daar waar nog ruimte is). Dit gebeurt op basis van wie het eerst komt. 
 • Indien er na bovenstaande nog steeds te veel teams zijn zal, voordat er geloot gaat worden, in samenspraak met het bestuurslid Tenniszaken gekeken worden naar mogelijkheden om zoveel mogelijk teams te laten spelen (bv. extra banen in de hal, minder baancapaciteit per team, dispensatie KNLTB enz.). Leidt dit tot onvoldoende oplossing dan wordt er overgegaan tot loting.
 • De loting is openbaar en vindt als volgt plaats in het clubhuis:
  • Er wordt een datum gepland binnen 2 weken nadat duidelijk is dat loting noodzakelijk is.
  • Deze datum zal aan de captains kenbaar gemaakt worden. Bij deze loting is naast VCL iemand van het bestuur aanwezig.
  • De trekking zal worden volbracht door een (bij voorkeur/indien mogelijk) onafhankelijk persoon.
  • De loting mag door de captains van de ingeschreven teams worden bijgewoond.
  • De teams die mee loten gaan in een pot en daar worden vervolgens zoveel teams uit getrokken als dat er teveel aan teams zijn voor dat dagdeel.
  • Deze teams zijn dan uitgeloot voor deelname aan die competitie. Indien er nog plaats is op een ander dagdeel kunnen de teams, die uitgeloot zijn, zich alsnog inschrijven voor dat competitie dagdeel totdat deze ook vol zit. Volgorde van inschrijving is hierin bepalend. 
  • Iedereen conformeert zich aan de uitslag van de loting.
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Verenigingswerk wordt zeer gewaardeerd, maar geeft geen voorkeurspositie bij de loting (omdat we per team inschrijven en niet individueel). 
 • Bij uitloten is ‘hetzelfde team’ voor 1 jaar (voorjaar-, najaar-, zomeravond- en 8 & 9 competitie) vrijgesteld van loten. De inschrijfregels (je mag je maar voor 1 categorie inschrijven per keer) blijven gelden.
 • Na dat jaar vervalt de vrijstelling van loten, ook als er in dat betreffende jaar geen loting nodig was bij één of meerdere competities.
 • Definitie van ‘hetzelfde team’ is dat er minimaal 4 dezelfde spelers zijn. Teams met minder dan 4 dezelfde spelers vormen een nieuw team en verliezen daarmee de garantie op een plek.
 • In die gevallen waarin deze lotingsprocedure niet voorziet, beslist de SCC in overleg met het bestuurslid Tenniszaken.       

Procedure aanmelden, toewijzen en indelen senioren competitie bij Luck Raeck  

Voorjaarscompetitie senioren  

 • Medio november: het inschrijfformulier voor de voorjaarscompetitie wordt op de website geplaatst.
 • Begin december: sluiting inschrijving van de teams en/of individuele leden (formulier blijft op de website tot begin december, inschrijvers na verstrijken sluitingsdatum worden in principe  niet of op de reservelijst geplaatst).
 • Indien nodig vindt lotingsprocedure plaats voor definitieve inschrijving teams bij KNLTB.
 • Eerste week januari: inschrijven van de teams bij de KNLTB, aanvragen van promotie/degradatie bij KNLTB.
 • Uiterlijk 1 maart: de voorlopige indeling wordt bekend gemaakt. Er kunnen nog wijzigingen in samenstelling team, team nummering optreden. De captainsapp groep wordt samengesteld met de nieuwe captains.
 • Leden met een betaalachterstand kunnen niet deelnemen aan competitie. 
 • Uiterlijk 15 maart: Nadat de KNLTB de definitieve indeling heeft vrijgegeven worden de teams gepubliceerd via https://mijnknltb.toernooi.nl/
 • Eind maart: captains worden uitgenodigd voor de captainsavond (eerste week april). Alle Captains ontvangen de nodige informatie, teaminformatie, ballen, banenschema’s, VCL-indeling en de reservelijst. 
 • Alle teams dienen de competitiebijdrage tijdig te voldoen aan de Penningmeester.
 • Tweede helft maart: de competitie commissie voert de begintijden in op de KNLTB-site en machtigt alle captains om de uitslagen in te kunnen voeren.
 • April t/m juni: competitie wordt gespeeld. De VCL’s zorgen ervoor dat de dag CL’s hun werk kunnen doen, stemt openingstijden e.d. af met pachter, organiseert samen met pachter de slot borrel of BBQ en regelt de huldiging van de eventuele kampioenen. 
 • De VCL houdt in de gaten dat de teams op tijd de uitslagen invoeren en beantwoord mails en vragen vanuit de captains en KNLTB.  

Zomeravond competitie senioren  

 • Begin februari: het inschrijfformulier voor de zomeravondcompetitie wordt op de website en op KNLTB App geplaatst.
 • Medio februari: sluiting aanmelding (formulier blijft op de website tot 1 juli, inschrijvers na de sluitingsdatum worden in principe op de reservelijst geplaatst).
 • Lotingsprocedure vindt plaats voor definitieve inschrijving teams bij KNLTB. 
 • Alle teams dienen de competitiebijdrage tijdig te voldoen aan de Penningmeester.
 • Februari: inschrijven van de teams bij de KNLTB.
 • Maart: de voorlopige indeling wordt bekend gemaakt.
 • April: captains worden uitgenodigd voor het afhalen van de ballen en benodigde informatie in het clubhuis.
 • April: De Senioren Commissie voert de begintijden in op de KNLTB-site en machtigt alle captains om de uitslagen in te kunnen voeren.
 • Mei/juni: competitie wordt gespeeld. De senioren competitie commissie  zorgt ervoor dat de dag CL’s hun werk kunnen doen, stemt openingstijden e.d. af met de pachter en stelt nieuwsbericht op voor op de website en organiseert eventueel festiviteit.

Najaar competitie senioren  

 • Mei: het inschrijfformulier voor de najaarscompetitie wordt op de website en op KNLTB App geplaatst.
 • Eind mei: sluiting inschrijving (formulier blijft op de website tot 31 mei, inschrijvers na de sluitingsdatum worden in principe op de reservelijst geplaatst).
 • Lotingsprocedure vindt plaats voor definitieve inschrijving teams bij KNLTB.
 • Begin juni: inschrijven van de teams bij de KNLTB.
 • Medio juli: de voorlopige indeling wordt bekend gemaakt.
 • Alle teams dienen de competitiebijdrage tijdig te voldoen aan de Penningmeester.
 • Begin september: captains worden uitgenodigd voor het afhalen van de ballen en benodigde informatie in het clubhuis.
 • Begin september: De Senioren Commissie voert de begintijden in op de KNLTB-site en machtigt alle captains om de uitslagen in te kunnen voeren.
 • September/oktober: competitie wordt gespeeld. De Competitie Commissie  zorgt ervoor dat de dag CL’s hun werk kunnen doen, stemt openingstijden e.d. af met de pachter en stelt nieuwsbericht op voor op de website en organiseert eventueel festiviteit.