Baanreglement

Artikel 1
Het zomerspeelseizoen voor de elf (11) banen loopt van 1 april tot en met 31 oktober en het winterspeelseizoen voor de banen 1 tot en met 6 en de banen 11 en 12, loopt van 1 november tot en met 31 maart.

Artikel 1b
Het gebruik van de tennisbanen bij Luck Raeck gebeurt geheel op eigen risico.

Artikel 2
De banen mogen alleen worden bespeeld door leden van de tennisvereniging met een geldige KNLTB pas en in lijn met het soort lidmaatschap dat zij hebben, alsmede introducés die ingeschreven zijn via de KNLTB Club app of website.

Het bestuur heeft het recht introducés te weigeren. Een introducé mag maximaal 3 maal per speelseizoen op het park spelen. Een introducé kan alleen de baan op met een lid van de vereniging. Het introducerend lid heeft de verantwoordelijkheid dat de introducé wordt aangemeld via de KNLTB Club app.

De hieraan verbonden kosten zijn €10,00 per introducé per keer welke automatisch bij het lid in rekening worden gebracht. Elk lid kan maximaal 1 persoon per keer introduceren.

Artikel 3
De VCL, de groundsman, of een lid van de accommodatiecommissie, beslist of de banen bespeelbaar zijn. Indien mogelijk worden de banen welke niet bespeelbaar zijn in het afhangbord geblokkeerd.

Kleding

Artikel 4
Er dient gespeeld te worden in tenniskleding en op tennisschoenen. De leden van het bestuur, of de groundsman, hebben het recht te bepalen of de schoenen waarop wordt gespeeld aan de eisen voldoen. Zij kunnen zonodig de speler verbieden op de baan te spelen. Voor niet spelende personen is het niet toegestaan met geprofileerde schoenen de baan te betreden.

Banen en omgeving

Artikel 5
Het is verboden de door de vereniging in gebruik zijnde terreinen en opstallen te verontreinigen door papier, dozen, schillen, lege flessen en dergelijke.

Artikel 6
In het algemeen wordt schade aan het terrein, de opstallen, de omgeving en materieel toegebracht, hersteld op kosten van hem of haar, die de schade heeft veroorzaakt. Het veroorzaken van enige schade dient onmiddellijk aan het bestuur kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7
De voor het spelen beschikbare perioden en tijden worden door het bestuur vastgesteld. Aan deze regeling zal bekendheid worden gegeven via het mededelingenbord in het clubhuis, via de internetsite door middel van het baanschema of via het afhangbord in de KNLTB Clubapp.

Artikel 7a
Tot 30 minuten voor de officiële aanvangstijd van competitiewedstrijden kan op de banen worden gespeeld. Er dient rekening mee te worden gehouden dat competitieteams eerder kunnen beginnen. Dit betekent dat een half uur voor de aangepaste aanvangstijd de banen netjes moeten worden achtergelaten.

Tijdens competitiedagen zal minimaal 1 baan beschikbaar zijn om vrij te tennissen, behalve op vrijdagavonden en zaterdagen in de voorjaars- en najaarscompetitie (dan zijn alle banen, indien benodigd, ter beschikking van de competitie).

De VCL (verenigings-competitie-leider) bepaalt welke baan beschikbaar is voor eventueel vrij spelen. Het is mogelijk dat als de vrije baan niet wordt gebruikt, de VCL deze voor de competitie inzet. In dat geval zal men moeten wachten tot een competitiepartij is afgelopen.

Artikel 7b
Tijdens toernooien zal altijd minimaal 1 baan beschikbaar zijn om vrij te tennissen behalve tijdens het open toernooi (dan zijn alle banen ter beschikking van het toernooi). De toernooiof wedstrijdcommissie bepaalt welke baan hiervoor beschikbaar is. Tenzij de toernooi- of wedstrijdcommissie anders beslist is het toegestaan tijdens toernooien de niet bespeelde banen te gebruiken. Dit dient vooraf gemeld te worden aan de commissie. Het is mogelijk dat als de vrije baan niet wordt gebruikt, de toernooileiding deze voor het toernooi inzet. In
dat geval zal men moeten wachten tot een wedstrijd is afgelopen.

Artikel 7c
Voor individuele en groepstrainingen worden banen gereserveerd. Welke banen dit zijn wordt kenbaar gemaakt op het afhangbord in de club app en op de website. Leden die training hebben, mogen pas na de trainingstijd afhangen voor een vrije baan. Zie hiervoor ook het afhangreglement.

Artikel 7d
Ten behoeve van georganiseerd recreatief tennis zullen banen worden gereserveerd. Tijdens deze evenementen zal altijd minimaal 1 baan beschikbaar zijn om vrij te tennissen.

Artikel 7e
De openingstijden van de banen zijn dagelijks van 08:00 tot 23:00. Jeugdleden hebben speelrecht tot 20:00 op doordeweekse dagen en tot 21:00 in het weekend. Tijdens de competitieperiode mogen jeugdleden die seniorencompetitie spelen, met hun teamgenoten ook na dit tijdstip trainen.

Artikel 8a
Openingstijden en sluitingstijden van de banen worden bepaald door het bestuur. Het bestuur, of een door het bestuur aangewezen functionaris (de groundsman) heeft het recht van de in artikel 7e aangegeven dagen en/of tijden af te wijken. Dit kan zijn doordat de weeromstandigheden er (mogelijk) voor kunnen zorgen dat een veilig gebruik van de banen in geding is, tijdens noodzakelijke werkzaamheden, of tijdens evenementen buiten de genoemde tijden.

Artikel 8b
Voor de TopClay banen geldt dat deze niet bespeeld kunnen worden in het geval er sprake is van plasvorming of opdooi op de baan omdat dit de baankwaliteit blijvend beïnvloedt. Bij sneeuw of rijp op de banen kan er niet op de Topclay banen worden gespeeld in verband met gladheid en daardoor een verhoogd blessure-risico. Bij vorst mag er wel op de TopClay banen worden gespeeld, tenzij deze hierdoor glad zijn geworden.

Artikel 9
Leden mogen geen veranderingen aan het terrein en/of de opstallen verrichten anders dan met voorkennis van het bestuurslid accommodatie.

Artikel 10
Alle spelers en speelsters zijn verplicht na het gebruik de baan in goede en nette staat achter te laten. Dit wil zeggen dat de baan gesleept is en afval als flessen e.d. van de baan is verwijderd. Tevens dient de verlichting direct te worden uitgedaan indien de baan daarna niet direct gebruikt gaat worden. Ernstige beschadigingen aan de baan dienen direct te worden gemeld aan de groundsman of het bestuurslid accommodatie.

Artikel 11
Alle tappunten op de baan geven leidingwater. Omdat het water in de leidingen soms langere tijd in de leidingen staat, adviseren wij het water niet te drinken. Water dat wordt gebruikt voor de automatische beregening is leidingwater uit het buffervat. De beregeningsinstallatie werkt in principe ‘s nachts, maar indien noodzakelijk kan deze ook overdag worden ingeschakeld. Hiervoor kan worden verzocht de baan vrij te maken.

Artikel 12
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuurslid accommodatie. 

versie 032023