AFHANGREGLEMENT 2020

 1. Elk lid ontvangt de officiële KNLTB-pas met daarop onder meer zijn of haar naam en een pasfoto. Deze pas is strikt persoonlijk en kan dus niet door iemand anders worden gebruikt of geleend. Alleen tijdelijke- en welpleden ontvangen geen spelerspas.
 2. Indien men wil spelen moet met het pasje worden ‘afgehangen’ op het afhangsysteem in het clubhuis op de betreffende baan. Tevens kan via internet of de KNLTB.Club-app een baan worden gereserveerd.
 3. De banen welke in gebruik zijn voor training of evenementen zullen in het systeem volgens het geldende baanschema zijn geblokkeerd. Het actuele baanschema is te vinden op www.knltb.club onder de pulldown vereniging/afhangbord.
 4. Pasjes mogen niet op een later tijdstip of andere baan worden verhangen indien men nog op de baan staat (ook niet in geval van training). Bij een dubbelspel dienen alle vier de namen van de spelers te worden ingevuld.
 5. Men mag doorspelen na het verstrijken van de speeltijd indien geen andere leden van de baan gebruik willen maken.
 6. Afhangers dienen uiterlijk vijf minuten voor het verstrijken van het tijdsvak zich te melden bij de spelers op de betreffende baan. De spelers hebben dan nog vijf minuten om het spel af te ronden en de baan te slepen en op te ruimen.
 7. Na hevige regenval is het mogelijk dat, afhankelijk van de conditie van de banen, de regels van het regenreglement van kracht zijn.
 8. De speelduur bij afhangen met twee of drie personen bedraagt 45 minuten. Indien 4 personen hebben afgehangen dan is dit 60 minuten.
 9. Omdat elk afhangsysteem slechts goed kan functioneren wanneer op de medewerking en sportiviteit van de leden gerekend kan worden, dient eenieder zich aan dit reglement te houden, en zal overtreding hiervan worden bestraft. Bij herhaling van overtredingen kan dit schorsing tot gevolg hebben.
 10. Elk lid is gerechtigd een ander lid te wijzen op overtredingen van dit reglement.
 11. Voor de minibanen is geen afhangreglement van toepassing. Hier zal in goed onderling overleg moeten worden bepaald wat de speelvolgorde is.
 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuurslid accommodatie. 
 13. Indien na hevige regenval de een beperkt aantal banen bespeelbaar is, worden de onderstaande artikelen van toepassing. Deze vervallen op het moment dat er voldoende banen beschikbaar zijn om trainingen en andere activiteiten volgens het baanschema te hervatten.
 14. De groundsman of een lid van de accommodatiecommissie bepaalt in alle gevallen welke banen bespeeld mogen worden.
 15. Trainingen hebben het eerste speelrecht bij een beperkt aantal banen. Vervolgens zijn verenigingsactiviteiten gerechtigd bespeelbare banen te gebruiken. Bij een beperkt aantal beschikbare banen zal elke trainer slechts één baan gebruiken.