Blaashal: algemene voorwaarden

Het inschrijven voor de huur van een tennisbaan in de blaashal gefaciliteerd door T.V. Luck Raeck, vindt plaats onder de volgende Algemene Voorwaarden en Privacy Statement. Het gebruik van de tennisbaan in de blaashal kan slechts nadat de inschrijver zich akkoord heeft verklaard met deze Algemene Voorwaarden en Privacy Statement, die vooraf schriftelijk bekend zijn gemaakt.

 Algemene voorwaarden inschrijven Blaashal T.V. Luck Raeck

1.   Aanmelding voor de vaste huur geschiedt door middel van het indienen van het inschrijfformulier via de website www.luckraeck.nl of per inschrijfformulier naar email [email protected]

2.   Iedereen kan een aanvraag doen voor het huren van een tennisbaan in de blaashal. U hoeft géén lid te zijn van T.V. Luck Raeck, de KNLTB of een andere tennisvereniging.

3.   Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsemail dat uw inschrijving is ontvangen.

 4.   Het toekennen van de speeltijden en de banen in de Blaashal geschiedt uitsluitend door de blaashalcommissie van T.V. Luck Raeck.

5.   Na de definitieve toekenning van de dag, tijd en baan, ontvangt de huurder een bevestigingsemail met daarin het verschuldigde huurtarief. Hierna is uw inschrijving definitief.

6.   De blaashalcommissie behoudt zich het recht voor te allen tijde toegekende banen en uren te wijziging. Indien plaasting op het tijdstip van uw voorkeur niet mogelijk is, dan nemen wij contact met u op.

7.   De huurder verklaart zich akkoord met automatische incasso van de factuur met het verschuldigde bedrag. Indien incassering niet lukt dan is T.V. Luck Raeck gerechtigd de hiermee samenhangende kosten in rekening te brengen aan de huurder. Niet tijdige betaling kan ertoe leiden dat de T.V. Luck Raeck het tijdslot kan toewijzen aan een derde

8.   Om veilig te kunnen sporten, volgen wij de richtlijnen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en de (lokale) overheden, aangevuld met de richtlijnen van VSG, NOC*NSF en KNLTB. Zie het coronaprotocol op de website van T.V. Luck Raeck

9.   Mocht de blaashal alsgevolg van deze richtlijnen en maatregelen of in geval van overmacht niet gebruikt kunnen worden, dan is dat volledig voor het risico van de huurder. Luck Raeck is een vereniging zonder winstoogmerk.  Daar waar mogelijk zal getracht worden een passende oplossing te vinden voor eventuele niet beschikbare dagen.

10.Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk, kostenloos tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode. Daarna is 25% van het huurgeld verschuldigd tot 1 week voor aanvang van de huurperiode. Annulering vanaf 1 week voor aanvang van de huurperiode of nadat de huurperiode van de tennisbaan in de hal is begonnen, is niet mogelijk en T.V. Luck Raeck is gerechtigd de het verschuldigde bedrag in rekening te brengen aan de huurder.  

11.Bijzondere overeengekomen afspraken, die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien deze door de blaashalcommissie schriftelijk per email zijn bevestigd.     

Privacy Statement inschrijven Blaashal T.V. Luck Raeck  

Dit privacystatement heeft betrekking op de diensten die nodig zijn voor het faciliteren en gebruiken van de Blaashal bij T.V. Luck Raeck. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De blaashalcommissie houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).   Dit houdt in ieder geval in dat wij:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;

- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; bijvoorbeeld naar de KNLTB;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

- Wij alle vrijwilligers wijzen op het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruik om de diensten als Blaashalcommissie binnen T.V. Luck Raeck te kunnen bieden.  

Met uw persoonsgegevens zullen wij zorgvuldig en integer omspringen en zeker niet delen of gebruiken voor andere doeleinden. Wij kunnen dit privacy beleid wijzigen. Bij wezenlijke veranderingen, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken en de leden vooraf in kennis stellen.  

Klachten of vragen Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact op te nemen via [email protected]